Category: KUMPULAN KITAB MUSTHOLAH DAN RIJAL

0

Majmu’ Rosail al-Hafizh Ibni Abdil Hadi

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي Majmu’ Rosail al-Hafizh Ibni Abdil Hadi   DESKRIPSI: Judul: Majmu’ Rosail al-Hafizh Ibni Abdil Hadi Penulis: Syamsuddin Ibnu Abdil Hadi al-Maqdisi al-Hanbali Pentahqiq: Abu Abdillah Husein bin Ukasyah...

1

Irsyadu Thullabi al-Haqoqi ila Ma’rifati Sunani Khairi al-Khalaiq (Nawawi)

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم Irsyadu Thullabi al-Haqoqi ila Ma’rifati Sunani Khairi al-Khalaiq   DESKRIPSI: Judul: ٍٍIrsyadu Thullabi al-Haqoqi ila Ma’rifati Sunani Khairi al-Khalaiq Penulis: Al-Imam an-Nawawi...

1

Tahdzibut Tahdzib (Ibnu Hajar)

تهذيب التهذيب Tahdzibut Tahdzib   DESKRIPSI: Judul: Tahdzibut Tahdzib Penulis: Al-Hafizh Abul Fadhl Ibnu Hajar al-‘Asqolani Pentahqiq: Ibrahim az-Zaibaq & Adil Mursyid Penerbit: Muassasah ar-Risalah Cetakan: Pertama, 1435 H – 2014 M Halaman: 4...

3

Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah

الإصابة في تمييز الصحابة Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah   DESKRIPSI: Judul: Al-Ishabah fi Tamyiz ash-Shahabah Penulis: al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani Pentahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turki Penerbit: – Cetakan: Pertama, 1429 H – 2008 M...

0

Taqribut Tahdzib (Ibnu Hajar al-‘Asqolani)

تقريب التهذيب Tahqirbut Tahdzib   DESKRIPSI: Judul: Taqribut Tahdzib Penulis: al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqolani Pentahqiq: Abul Asybal Shaghir Ahmad Syaghif al-Bakistani Taqdim: Syaikh Bakr Abu Zaid Penerbit: Daar al-‘Ashimah Cetakan: Pertama, 1421 H Halaman: 1...